Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800 FAX: 034/77 47 801
WEB: http://www.managementservice.sk
 


DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019
A ZMENY OD 1.1.2020


 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
LEKTORKA   Ing. Mária Dimitrovová
Metodička pre daň z príjmov právnických osôb
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica
 
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Školenie je zamerané na prípravu účastníkov na podanie daňového priznania z príjmov právnických osôb za rok 2019 a oboznámenie sa so zmenami od 1. 1. 2020. Školenie je určené najmä daňovým špecialistom, ekonómom a účtovníkom. Do pozornosti dávame aj budúcim audítorom a daňovým poradcom a ostatným záujemcom.
Súčasťou školenia sú veľmi dobré študijné materiály.
Otázky môžete zaslať aj spolu s prihláškou.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. – sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. – vplyv dane z poistenia na základ dane z príjmov PO
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. – daňové výdavky zamestnávateľa na rekreačné poukazy
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. – náklady na osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z.  – technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. – náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. – podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávok v exekúcii
  • Zákon č. 301/2019 Z. z. – podpora elektromobility,  zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj a iné
 2. Vybrané oblasti z praxe - výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky (úpravy základu dane pri nezaplatení, následnom zaplatení a odpise záväzku), daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), rezervy (tvorba, použitie a zrušenie), príspevky na rekreáciu, cestovné náhrady, vyradenie ERP, vlastné imanie, odpočet daňovej straty, sadzba dane, zápočet daňovej licencie, preddavky na daň a rôzne
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, nové tlačivo daňového priznania a iné
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2020 - úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, nové sadzby dane z príjmov právnickej osoby, zmeny v oblasti preddavkov na daň, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a iné
 5. Interaktívna diskusia (aj počas školenia)

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 60
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.


HOME  |  2019  |