Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800
WEB: http://www.managementservice.sk
 


ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA 2018

 


 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
LEKTORKA   Ing. Katarína BUČEKOVÁ
Ekonomická poradkyňa
TAMA Plus, s.r.o., Bratislava
 
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na kvalifikované zvládnutie prác súvisiacich s účtovnou závierkou a poskytnúť im prehľad o úkonoch, ktoré je potrebné vykonať pred uzavretím účtovných kníh, o záverečných účtovných operáciách a o krokoch, ktoré je potrebné vykonať pri transformácii účtovného výsledku na základ dane – to všetko s prihliadnutím na aktuálne zmeny v legislatíve. Školenie je určené predovšetkým (ale nie len) účtovníkom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a zostavujú účtovnú závierku pre rôzne veľkostné kategórie účtovných jednotiek, pre interných účtovníkov i pre zamestnancov firiem, ktorí poskytujú externé účtovné služby.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 • Kontrola správnosti účtovníctva, najčastejšie sa vyskytujúce chyby

 • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (podľa jednotlivých účtov účtovnej osnovy), Záverečné účtovné zápisy

 • Zostavenie účtovnej závierky pre jednotlivé veľkostné kategórie účtovných jednotiek – zmeny v opatreniach pre zostavovanie účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky (výkazy účtovnej závierky pred zdanením), Uzatvorenie účtovných kníh

 • Povinnosti po zostavení účtovnej závierky (schválenie, overenie audítorom, uloženie do registra účtovných závierok)

 • Daňová závierka (s dôrazom na zmeny predovšetkým v zákone č. 595/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov) - transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane

 • Vyhodnotenie položiek, ktoré nie sú v danom roku uznateľnými daňovými nákladmi podľa zákona o dani z príjmov a zistenie nákladov predchádzajúcich období, ktoré sa stali daňovo uznateľnými v aktuálnom roku (napr. faktúry nezaplatené k poslednému dňu kalendárneho alebo hospodárskeho oka)

 • Vyplnenie daňového priznania - položky upravujúce základ dane, odpočet straty, zápočet daňovej licencie a výpočet daňovej povinnosti

 • Zaúčtovanie dane a príprava výkazov, ktoré sú prílohou k daňovému priznaniu (výkazy účtovnej závierky po zdanení)

 • Vypracovanie poznámok k účtovnej závierke

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 49
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.


HOME  |  2019  |