Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800
WEB: http://www.managementservice.sk
 


ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI OD 1.1.2019

 


 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
LEKTORKA   Ing. Valéria Jarinkovičová
Lektorka s dlhoročnou praxou,
Daňový úrad Košice
 
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Školenie je zamerané na objasnenie problémov najmä v oblasti ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ale i v ostatných oblastiach zdaňovania príjmov fyzických osôb. Pozornosť bude venovaná aj zmenám od 1.1.2019 a aktuálnym otázkam, ktoré robia daňovým subjektom problémy pri ich aplikácii v praxi. Školenie je určené najmä mzdovým účtovníkom, daňovým špecialistom a ekonómom.
Do pozornosti dávame aj budúcim audítorom a daňovým poradcom.
Súčasťou školenia sú nevyhnutné študijné materiály.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 1. Úvod do problematiky – stručná informácia o programe, stručne k legislatívnemu procesu – tohtoročným novelám zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len "ZDP"), k pripraveným tlačivám a iným aktualitám.

 2. Daň za rok 2018:
 1. Okruh zdaniteľných príjmov a príjmov nepodliehajúcich dani, stručné pripomenutie problematiky podielov na zisku plynúcich najmä zamestnancom (aj na základe otázok a možných problémov v praxi), upozornenie na špecifické posudzovanie v prípade konateľov s. r. o. bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti, upozornenie na správny prístup k poistnému na zdravotné a sociálne poistenie, na správny prístup k dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie (zmenený ešte pri výpočte dane za rok 2017), doprava zamestnancov na miesto výkonu práce od 1. 1. 2018 a pod.
 2. Problematika zamestnaneckých benefitov a v nadväznosti na to daňových výdavkov zamestnávateľa a pod., vyčíslenie základu dane.
 3. Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2018, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo forme preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami a ďalšie informácie,
 4. Daňový bonus na vyživované deti podľa § 33 ZDP, jeho uplatňovanie, kontrola, skúsenosti z praxe,
 5. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a ZDP za určených podmienok a určeným spôsobom – podmienky, výška, spôsob preukazovania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, povinnosti zamestnávateľa v tejto súvislosti atď.,
 6. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 – kedy ho zamestnávateľ musí a kedy nemôže vykonať, správny postup, príklad s vyplneným tlačivom,
 7. Podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti, najčastejšie chyby vo vyplnených tlačivách, a to najmä pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu, zmeny v porovnaní s vlaňajškom,
 8. Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, podávanie prehľadov, hlásenia, aktuálne informácie, pokuty a pod.,
 9. Zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu – chyby v praxi,
 10. K novelám ZDP, ktoré nadobudli účinnosť už v priebehu roku 2018 (napr. 13. a 14. mzda) – najmä k zvýšeniu niektorých mzdových zvýhodnení a novozavedenému mzdovému zvýhodneniu za prácu v sobotu a v nedeľu, k peňažným plneniam za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. plat, resp. 13. mzda) a za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat, resp. 14. mzda), zmeny pri duálnom vzdelávaní aj z aspektu ZDP atď.
 1. Daň a poistné od 1. 1. 2019:
  Zmeny vyplývajúce z noviel ZDP a iných zákonov od 1. 1. 2019: rekreačné poukazy a príspevky na rekreácie, ako aj ďalšie zmeny vyplývajúce z novelizácií ZDP, tlačivá a lehoty, zmeny u profesionálnych športovcov.

 2. Aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, v prípade záujmu aj zmeny a problémy pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy autorov, umelcov, maliarov, sochárov a pod.), príjmy z prenájmu, z kapitálového majetku, zmeny pri zdaňovaní ostatných príjmov; poistné na zdravotné poistenie, podávanie dodatočných daňových priznaní v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na dani a pod.

 3. Súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr. v sociálnej oblasti, napr. pri dávke v nezamestnanosti, peňažnom príspevku na opatrovanie, nový prístup ku príjmom dôchodcov – nové výhody, sociálne podniky po novom atď.

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 49
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.


HOME  |  2019  |