Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800
WEB: http://www.managementservice.sk
 


AKTUÁLNE PROBLÉMY SZČO
V DANI Z PRÍJMOV, SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

 


 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
LEKTORKA   Ing. Valéria JARINKOVIČOVÁ
Lektorka s dlhoročnou praxou
Daňový úrad Košice
 
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Školenie je zamerané na objasnenie problémov fyzických osôb, ktoré podnikajú, alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť z aspektu dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia za rok 2018.
Pozornosť bude venovaná aj zmenám od 1.1.2019 a aktuálnym otázkam, ktoré robia daňovým subjektom problémy pri ich aplikácii v praxi.
Školenie je určené najmä majiteľom firiem, účtovníkom, daňovým špecialistom a ekonómom.
Do pozornosti dávame aj budúcim podnikateľom, účtovníkom, ekonómom a daňovým poradcom.
Súčasťou školenia sú aktuálne písomné materiály.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 • Daňové priznanie za rok 2018 a iné povinnosti, zmeny a aktuality 

 • Daňové výdavky  -  vrátane odpisov majetku, nedaňové výdavky, základ dane, daň, daňová strata a jej odpočítavanie, problémy pri finančnom prenájme (odobratie predmetu prenájmu a pod.)

 • Aktuálne k príjmom živnostníkov a iných podnikateľov; príjmy umelcov a autorov - čo treba mať na mysli (aj) pred uzavretím zmluvy aj s prihliadnutím na povinné poistné

 • Výdavky na kúpeľnú starostlivosť, daňový bonus na zaplatené úroky (kto a za akých podmienok má nárok, výpočet,  uplatnenie atď.), -novinky: výdavky na tuzemskú rekreáciu atď.,

 • Na čo by nemali zabudnúť lekári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

 • Aktuálne k  príjmom profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch z pohľadu dane z príjmov  a poistného; príjmy ostatných športovcov a športových odborníkov,

 • Kombinácia rôznych druhov príjmov a uplatňovanie výdavkov

 • Zmeny (aj) v jednoduchom účtovníctve

 • Obchodné podiely, cenné papiere, podiely na zisku, vyrovnacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku, nakladanie s majetkom (napr. príjmy z prenájmu), virtuálne meny

 • Zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu

 • Na vznik povinnosti platiť preddavky na daň Vás nikto neupozorní – máte istotu, že Vám táto povinnosť nevznikla?

 • Ktoré výhody by ste si mohli a mali uplatniť (legálna daňová optimalizácia).

 • Okruh zdaniteľných a nezdaniteľných príjmov

 • Diskusia

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 49
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.


HOME  |  2019  |