Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na naše
školenie
s 10% zľavouAKTUÁLNE PROBLÉMY SZČO
V DANI Z PRÍJMOV, SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

18. 3. 2019
Košice


            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORKA   Ing. Valéria JARINKOVIČOVÁ
Lektorka s dlhoročnou praxou
Daňový úrad Košice
     
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Školenie je zamerané na objasnenie problémov fyzických osôb, ktoré podnikajú, alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť z aspektu dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia za rok 2018.
Pozornosť bude venovaná aj zmenám od 1.1.2019 a aktuálnym otázkam, ktoré robia daňovým subjektom problémy pri ich aplikácii v praxi.
Školenie je určené najmä majiteľom firiem, účtovníkom, daňovým špecialistom a ekonómom.
Do pozornosti dávame aj budúcim podnikateľom, účtovníkom, ekonómom a daňovým poradcom.
Súčasťou školenia sú aktuálne písomné materiály.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
 • Daňové priznanie za rok 2018 a iné povinnosti, zmeny a aktuality 

 • Daňové výdavky  -  vrátane odpisov majetku, nedaňové výdavky, základ dane, daň, daňová strata a jej odpočítavanie, problémy pri finančnom prenájme (odobratie predmetu prenájmu a pod.)

 • Aktuálne k príjmom živnostníkov a iných podnikateľov; príjmy umelcov a autorov - čo treba mať na mysli (aj) pred uzavretím zmluvy aj s prihliadnutím na povinné poistné

 • Výdavky na kúpeľnú starostlivosť, daňový bonus na zaplatené úroky (kto a za akých podmienok má nárok, výpočet,  uplatnenie atď.), -novinky: výdavky na tuzemskú rekreáciu atď.,

 • Na čo by nemali zabudnúť lekári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

 • Aktuálne k  príjmom profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch z pohľadu dane z príjmov  a poistného; príjmy ostatných športovcov a športových odborníkov,

 • Kombinácia rôznych druhov príjmov a uplatňovanie výdavkov

 • Zmeny (aj) v jednoduchom účtovníctve

 • Obchodné podiely, cenné papiere, podiely na zisku, vyrovnacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku, nakladanie s majetkom (napr. príjmy z prenájmu), virtuálne meny

 • Zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu

 • Na vznik povinnosti platiť preddavky na daň Vás nikto neupozorní – máte istotu, že Vám táto povinnosť nevznikla?

 • Ktoré výhody by ste si mohli a mali uplatniť (legálna daňová optimalizácia).

 • Okruh zdaniteľných a nezdaniteľných príjmov

 • Diskusia

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 49
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

AKTUÁLNE PROBLÉMY SZČO
V DANI Z PRÍJMOV, SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ


TERMÍN  

18. 3. 2019 - Košice

     
     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2019  |