Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na náš
kurz
s 10% zľavouPODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

ZÁKLADNÝ INTENZÍVNY KURZ (6 dní)

10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

od 10. 9. 2019,
. Bratislava


 

 

1 - 3. deň  
4 - 6. deň  


            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORKA   Ing. Eva ROČIAKOVÁ
špecialistka na PU podnikateľov
z podnikovej praxe, Bratislava
     
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Základný kurz je zameraný na osvojenie si systému vedenia podvojného účtovníctva podnikateľov. Výklad bude precvičený na komplexnom príklade účtovania vrátane zostavenia účtovnej závierky a daňového priznania. Základný kurz je určený všetkým, ktorí pracujú, alebo chcú pracovať v systéme podvojného účtovníctva podnikateľov (novým účtovníkom, účtovníkom prechádzajúcich z jenoduchého na podvojné, účtujúcich na dielčích účtoch alebo podúčtoch, tým, ktorí dhšiu dobu neúčtovali, alebo si chcú odstrániť nejasnosti a problémy). Do pozornosti odporúčame i managerom firiem a managerom ekonomických oddelení.
Absolventi obdržia OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu. Súčasťou školenia sú nevyhnutné študijné materiály.
PROGRAM KURZU
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka

 

  1.deň

 • Základné princípy podvojného účtovníctva
 • Majetok firmy a jeho kolobeh, súvaha - jej zmysel a princíp, aktíva a pasíva
 • Zisťovanie výsledkov hospodárenia, náklady a výnosy
 • Zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podikateľov


  2.deň

 • Účtová osnova a jej štruktúra
 • Dlhodobý a krátkodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok a 1 - Zásoby


  3.deň

 • Účtovanie v účtovej triede 2 - Finančné účty a 3 - Zúčtovacie vzťahy


  4.deň

 • Účtovanie v účtovej triede 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky.
 • Náklady a výnosy, porovnanie účtovného a daňového hľadiska


  5.deň

 • Účtovanie nákladov a výnosov v triede 5 a 6
 • Účtovná závierka a účtovná uzávierka, úprava výsledku hospodárenia
  na základ dane


  6.deň

 • Komplexný príklad na účtovanie vrátane zostavenia účtovnej závierky
  a daňového priznania
 • Diskusia a záver
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 360 € (organizačné náklady, písomné materiály, občerstvenie a DPH 20%).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru na odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.


 3. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na kurz
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
(základný intenzívny kurz)


TERMÍN  

Bratislava [10-12. 9. | 17-19. 9. 2019]

     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
DIČ  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2019  |