Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na naše
školenie
s 10% zľavou

 

INVENTARIZÁCIA10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

9. 10. 2019
Zvolen

10. 10. 2019
Košice

11. 10. 2019
Žilina

17. 10. 2019
Bratislava            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORKA   Ing. Katarína Bučeková
ekonómka, poradkyňa, účtovníčka
TaMa Plus, s.r.o., Bratislava
     
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o
význame a postupoch prác pri inventarizáciách
ako nástroja kontroly vecnej správnosti účtovania pri riadnej i mimoriadnych účtovných závierkach, upozorniť na zmeny v tejto oblasti ako i na dôsledky zanedbania povinnosti inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov v zákonom stanovených lehotách.
Školenie je určené predovšetkým účtovníkom a ekonómom vo všetkých spoločnostiach, ktoré zostavujú účtovnú závierku. Účasť odporúčame aj štatutárom a riadiacim pracovníkom, ktorí sú za vykonanie inventarizácie zodpovední, asistentom audítorov, asisitentom daňových poradcov a ostatným záujemcom. Súčasťou školenia je kvalitný písomný materiál.

Otázky, ktoré účastníkov školenia v súvislosti s touto témou zaujímajú, je možné zaslať spolu s prihláškou na školenie.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
 1. Úvod - význam inventarizácie, povinnosť a cieľ – legislatívne i praktické hľadisko

 2. Inventarizácia z hľadiska aktuálne platnej legislatívy

 3. Základné pojmy – inventúra, inventarizácia, inventarizačné doklady a ich náležitosti, predmet inventarizácie

 4. Postup pri príprave inventarizácie – termíny, plánovanie, prípravné dokumenty – náležitosti a vzory

 5. Priebeh inventúry a inventarizácie – postupy a doklady

 6. Záverečné úlohy pri inventarizácii – zistenie a vyčíslenie inventarizačných rozdielov, ich vysporiadanie - inventarizačný zápis

 7. Zaúčtovanie zistených skutočností – účtovanie na účty nákladov a výnosov, účtovné súvzťažnosti

 8. Daňový dopad zistených a zaúčtovaných inventarizačných rozdielov

 9. Vzory inventarizačných dokladov

 10. Diskusia, záver školenia

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 60
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

INVENTARIZÁCIA


TERMÍN  

9. 10. 2019 - Zvolen
10. 10. 2019 - Košice
11. 10. 2019 - Žilina
17. 10. 2019 - Bratislava

     
     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2019  |