Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na naše
školenie
s 10% zľavou

 

ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA

V sústave podvojného účtovníctva podnikat.
a dani z príjmov právnických osôb


10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

26. 11. 2019
Zvolen

27. 11. 2019
Košice

28. 11. 2019
Žilina

3. 12. 2019
Bratislava            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORKA   Ing. Katarína Bučeková
Ekonomická poradkyňa
TAMA Plus, s.r.o., Bratislava
     
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na kvalifikované zvládnutie prác súvisiacich s účtovnou závierkou a poskytnúť im prehľad o úkonoch, ktoré je potrebné vykonať pred uzavretím účtovných kníh, o záverečných účtovných operáciách a o krokoch, ktoré je potrebné vykonať pri transformácii účtovného výsledku na základ dane – to všetko s prihliadnutím na aktuálne zmeny v legislatíve. Školenie je určené predovšetkým (ale nie len) účtovníkom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a zostavujú účtovnú závierku pre rôzne veľkostné kategórie účtovných jednotiek, založených na podnikanie, pre interných účtovníkov i pre zamestnancov firiem, ktorí poskytujú externé účtovné služby.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
 1. Účtovná závierka
  • Kontrola správnosti účtovníctva, najčastejšie chyby
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (podľa jednotlivých účtov účtovnej osnovy) záverečné účtovné zápisy
  • Zostavenie účtovnej závierky pre jednotlivé veľkostné kategórie účtovných jednotiek – zmeny v opatreniach pre zostavovanie účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky (výkazy ÚZ pred zdanením) uzatvorenie účtovných kníh
  • Povinnosti po zostavení účtovnej závierky (schválenie, overenie audítorom, uloženie do registra ÚZ)

 2. Daňová závierka
  • Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane
  • Pripočítateľné  položky (náklady, ktoré v danom roku nie sú daňovo uznateľné podľa zákona o dani z príjmov) a odpočítateľné položky (náklady predchádz. období, ktoré sa stali daňovo uznateľnými v aktuálnom roku)
  • Zmeny v Zákone o dani z príjmov a súvisiacich predpisov s dôrazom na zmeny platné od 1.1.2019 (daň z poistenia, príspevok na rekreáciu, poskytnutie ubytovanie zamestnancovi, stravné...)
  • Vyplnenie daňového priznania - položky upravujúce základ dane, odpočet straty, zápočet daňovej licencie a výpočet daňovej povinnosti
  • Zaúčtovanie dane a príprava výkazov, ktoré sú prílohou k daňovému priznaniu (výkazy ÚZ po zdanení)
  • Vypracovanie poznámok k účtovnej závierke
  • Pripravované zmeny v budúcich rokoch – krátka informácia

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 60
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA


TERMÍN  

26. 11. 2019 - Zvolen
27. 11. 2019 - Košice
28. 11. 2019 - Žilina
3. 12. 2019 - Bratislava

     
     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2019  |