Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na naše
školenie
s 10% zľavou

 

DLHODOBÝ MAJETOK

SO ZRETEĽOM  NA PROBLÉMY V PRAXI

10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

19. 11. 2019
Zvolen

12. 12. 2019
Žilina            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORKA   Ing. Eva ROČIAKOVÁ
Ekonómka z firemnej praxe
Bratislava
     
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Majetok sa spravidla rozhodujúcou mierou podieľa na aktivitách firmy. Zakiaľ do ceny produkcie sa dostáva cez účtovné odpisy, do daňových nákladov sa premieta cez odpisy daňové. Pomocou odpisov sa dá reguľovať aj daňová povinnosť. Významná pozornosť bude venovaná problémom z praxe za uplynulý rok. Školenie je určené najmä ekonómom, účtovníkom, majetkárom, daňovým špecialistom, asistentom daňových poradcov, asistentom audítorov a ostatným záujemcom z praxe.
Lektorka s bohatými skúsenosťami z praxe, zaujme stanovisko aj k praktickým otázkam účastníkov; otázky možno zaslať spolu s prihláškou.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 14,30 - Školenie
10,00 - 10,15 - Prestávka
12,00 - 12,30 - Prestávka
 
 • Vymedzenie dlhodobého majetku z hľadiska Zákona
  o účtovníctve a z hľadiska Zákona o dani z príjmov:
  - hmotný, nehmotný a iný majetok
  - majetok vylúčený z odpisovania
  - zaradenie majetku do nových odpisových skupín

 • Odpisy z hľadiska:
  * Zákona o účtovníctve                

   - ekonomické dôvody odpisovania
   -  odpisové metódy a odpisový plán
  * Zákona o  dani z príjmov
   - subjekty oprávnené odpisovať
   - podmienky pre uplatnenie odpisov
   - vstupná cena
   - zatriedenie do odpisových skupín
   - metódy daňového odpisovania
   - zmeny v daňovom odpisovaní
   - prerušenie odpisovania
   - odpisovanie prenajatého majetku
   - odpisovanie technického zhodnotenia
   - vyradenie hmotného a nehmotného majetku

 • Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi

 • Rozdiely v oceňovaní  a  v odpisovaní majetku v r. 2019
  -  nadobudnutého vkladom a darovaním
      a/ v účtovníctve  
      b/ na účely zákona o dani z príjmov
   - pri zlúčení, splynutí, a rozdelení podniku

 • Odpisovanie a účtovanie hmotného majetku obstaraného z dotácií  

 • Vyradenie majetku z používania, zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaná za daňový výdavok; zmarené investície

 • Finančný prenájom, - nový spôsob účtovania a odpisovania majetku pre rok 2018
  -  definícia, účtovanie  u nájomcu
  - ocenenie predmetu finančného prenájmu v účtovníctve nájomcu, účtovné a daňové        odpisovanie predmetu finančného prenájmu   
  - predčasné ukončenie zmluvy,
  - predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu

 • Interaktívna diskusia aj počas školenia 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 60
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.
 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na školenie
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

DLHODOBÝ MAJETOK


TERMÍN  

19. 11. 2019 - Zvolen
12. 12. 2019 - Žilina

     
     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2019  |