Management Service

 

 

 
Prihláste sa
na náš kurz
s 10% zľavou

kurz

DAŇOVÝ ŠPECIALISTA FIRMY

Komplexný výklad zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov a ich najbližšieho okolia: účtovníctvo, daňový poriadok a právo na daň.účely

10% zľavu
získate, ak


vyplníte a odošlete
Záväznú prihlášku
do
 

 

TERMÍNY

od 28. a 29.4.
2020, Košice

 

 

I.časť  
II.časť  
III.časť  
IV.časť  
     


            a
uhradíte účastnícky
poplatok najneskôr
do
na číslo účtu: 654434/5200
(OTP Malacky)
var.symbol
k.symbol: 0308

IČO:17757444
IČ DPH:
Sk 1020223083

Zaplatiť je možné i pri prezentácii.
 
     
LEKTORI   Ing. Elena FILIPOVÁ
- Komplexný výklad zákona o DPH
   

Ing. Zuzana KUBAČKOVÁ
- Zákon o DPPO,
-
Dlhodobý majetok

    Ing. Zuzana KUBAČKOVÁ
- Účtovníctvo na daňové účely
    JUDr. Patrik BENČÍK
- Daňový poriadok,
- Právo na daňové účely
     
 
ZAMERANIE A ÚČASTNÍCI

Vážené dámy, Vážení páni,

Management service Plavecký Štvrtok v spolupráci so špecialistami z daňovej praxe pripravili pre pracovníkov poverených zdaňovaním firmy v poradí odborný kurz

DAŇOVÝ ŠPECIALISTA FIRMY.

Kurz sa uskutoční v štyroch dvojdňových sústredeniach - viď program kurzu. Jeho hlavným cieľom je pripraviť záujemcov (od účtovníkov po majiteľov firiem ) tak, aby si odstránili nejasnosti, poopravovali chyby z minulosti a v budúcnosti vedeli fungovať preventívne tak, aby neodišla z firmy ani koruna na dane viac, ako je nutné.

Kurz je zameraný na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty a ich najbližšie okolie - majetok, daňový poriadok, účtovníctvo a právo na daňové účely.
Výklad bude zameraný na aktuálny stav zákonov, pri riešení problémov z praxe účastníkov i stav predchádzajúci. Súčasťou kurzu sú písomné materiály a OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu pri úplnom absolvovaní.

Kurz je určený najmä ekonómom firiem, daňovým špecialistom, účtovníkom, obchodníkom, managerom a majiteľom firiem, budúcim daňovým poradcom a ich asistentom, budúcim audítorom a ich asistentom, programátorom ekonomických softwarov a ďalším záujemcom znalých základov témy.

 


PROGRAM KURZU
 
 8,00 -  8,30 - Prezentácia denne
 8,30 - 14,30 - Školenie denne
10,00 - 10,15 a 12,00 - 12,30 - Prestávky
 
I.časť  

KOMPLEXNÝ VÝKLAD ZÁKONA
O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

 1. Zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť, registra- čná povinnosť v SR, registrácia platiteľa dane,  zrušenie registrácie
 2. Predmet dane, zdaniteľné obchody (dodanie tova- ru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru, dovoz tov)
 3. Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ
 4. Reťazové obchody, trojstranný obchod v EÚ
 5. Prenos daňovej povinnosti v rámci EÚ
 6. Osobitné režimy uplatňovania DPH – služby ces-tovných kancelárií a cestovných agentúr, použitý tovar, starožitnosti, investičné zlato, MOSS, režim odloženej dane
 7. Miesto dodania tovaru, služby, miesto nadobud-nutia tovaru z iného členského štátu, miesto dovozu tovaru z tretích štátov
 8. Vznik daňovej povinnosti pri jednotlivých predmetoch dane, opakované a čiastkové dodávky, obstaranie tovaru, služby, prijatie platby pred dodaním tovaru, resp. služby
 9. Základ dane, pravidlá určenia
 10. Odpočítanie dane – vznik práva na odpočítanie dane, vecné podmienky odpočítania dane, formálne podmienky odpočítania dane, pomerné odpočítanie dane, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, odpočítanie dane pri registrácii
 11. Osoby povinné platiť daň správcovi dane, prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia
 12. Ručenie odberateľa za daň nezaplatenú dodávateľom
 13. Pravidlá fakturácie
 14. Podávanie daňového priznania, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu
 15. Nadmerný odpočet - pravidlá vrátenia, úrok za zadržiavanie

 


II.časť  

1. deň

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
(so zreteľom na problémy v praxi)

 • Predmet dane (dane z príjmov právnických osôb)
 • Daňovník dane.
 • Oslobodenie od dane
 • Príjmy daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníci nezmluvných štátov
 • Zrážková daň, zabezpečenie dane, zamedzenie dvojitého zdanenia
 • Základ dane, úpravy základu dane – vybrané okruhy
 • Úprava základu dane zahraničných a tuzemských závislých osôb, zmeny v dokumentačnej povinnosti

 • Daňové a nedaňové výdavky
  Definícia daňového výdavku, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, tvorba opravných položiek a odpis pohľadávok a ich príslušenstva, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena finančného majetku zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, daňovo neuznané výdavky zamerané na likvidáciu tovaru, manká a škody a reklamné predmety, zmluvné pokuty a úroky z omeškania, reklamné a propagačné predmety - alkoholické a tabakové výrobky

 • Rezervy a opravné položky
 • Obmedzenie daňovo uznaných rezerv
 • Tvorba a odpisovanie opravných položiek
 • Daňové priznanie, zdaňovacie obdobie
 • Odpočet daňovej straty
 • Lehoty na podanie daňového priznania
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb
 • Daň vyberaná zrážkou, zabezpečenie dane
 • Oznamovacie povinnosti
 • Metodika zostavenia a vyplnenia daňového priznania
 • Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

2. deň

DLHODOBÝ MAJETOK
(so zreteľom na problémy v praxi)

 • Vymedzenie dlhodobého majetku z hľadiska účtovníctva a z hľadiska
  Zákona o dani z príjmov

  - hmotný, nehmotný a iný majetok
  - majetok vylúčený z odpisovania

 • Odpisy z hľadiska:
  Zákona o účtovníctve

  - ekonomické dôvody odpisovania
  - odpisové metódy a odpisový plán
  Zákona o dani z príjmov
  - subjekty oprávnené odpisovať
  - podmienky pre uplatnenie odpisov
  - vstupná cena
  - zatriedenie do odpisových skupín
  - metódy daňového odpisovania
  - zmeny v daňovom odpisovaní platné pre rok 2020
  - nová odpisová skupina „0”
  - prerušenie odpisovania
  - odpisovanie prenajatého majetku
  - odpisovanie technického zhodnotenia
  - vyradenie hmotného a nehmotného majetku

 • Rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi

 • Rozdiely v oceňovaní a v odpisovaní majetku v r. 2020
  - nadobudnutého vkladom a darovaním
     a) v účtovníctve
     b) na účely zákona o dani z príjmov
  - pri zlúčení, splynutí, a rozdelení podniku

 • Odpisovanie a účtovanie hmotného majetku obstaraného z dotácií

 • Vyradenie majetku z používania, zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaná za daňový výdavok; zmarené investície

 • Finančný prenájom
  - definícia, účtovanie u nájomcu
  - ocenenie predmetu finančného prenájmu v účtovníctve nájomcu, účtovné a daňové
     odpisovanie predmetu finančného prenájmu
  - predčasné ukončenie zmluvy,
  - predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu

 • Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 


III.časť  


ÚČTOVNÍCTVO NA DAŇOVÉ ÚČELY

 1. Zákon o účtovníctve
  - ustanovenia, ktorých riešenie je najčastejšie zdrojom problémov v praxi
 2. Účtovanie v účtovej triede 0 - dlhodobý majetok
  - bezodplatne nadobudnutý majetok, odpisovanie majetku – zmeny, manká a škody na DHM, účtovanie leasingu , jeho predčasné ukončenie
 3. Účtovanie v účtovej triede 1 – zásoby
  - účtovanie spôsobom A a B, účtovanie nedokončenej a dokončenej výroby, kalkulácia nákladov a výnosov vo výrobe.
  Zreálnenie cien zásob, účtovanie mánk a škôd na zásobách materiálu a tovaru
 4. Účtovanie v účtovej triede 2 - finančné účty
  - účtovanie krátkodobého finančného majetku, jeho oceňovanie a preceňovanie, zmenky, eskontné úvery, účtovanie o mankách a prebytkoch finančného majetku, účtovanie v cudzích menách
 5. Účtovanie v účtovej triede 3 - zúčtovacie vzťahy
  - pohľadávky a záväzky z obchodného styku a ostatné, opravné položky k pohľadávkam, postúpenia pohľadávok, pristúpenia k záväzkom, zámenné zmluvy, časové rozlíšenia záväzkov a pohľadávok
 6. Účtovanie v účtovej triede 4 - kapitálové účty
  - špecifiká účtovania a vyčísľovania vlastného a cudzieho imania
 7. Účtovanie v účtovej triede 5 – nákladov a v účtovej triede 6 – výnosov
  - účtovanie s ohľadom na daňový aspekt
 8. Závierkové účtovanie
  - špecifiká pri účtovnej uzávierke a závierke výpočet hospodárskeho výsledku a jeho transformácia na základ dane
 


IV.časť  

1. deň

DAŇOVÝ PORIADOK

 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Dokazovanie, svedok, ústne pojednávanie
 • Daňová kontrola
 • Protokol z daňovej kontroly a čiastkový protokol z daňovej kontroly
 • Zoznam daňových dlžníkov
 • Rozhodnutie, nulitné rozhodnutie, lehoty na rozhodnutie a opatrenia proti nečinnosti
 • Zánik (preklúzia) práva vyrubiť daň
 • Odvolacie štádium daňového konania
 • Obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 • Diskusia2. deň

PRÁVO PRE DAŇOVÉ ÚČELY

 • Žaloby o preskúmanie zákonnosti daňového rozhodnutia
 • Daňové kauzy a daňové judikáty
 • Daňové exekučné konanie
 • Daňové trestné činy
 • Zákaz prenosu daňovej povinnosti
 • Právo obchodných spoločností
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným: najobľúbenejšia forma podnikania a najväčší daňoví dlžníci
 • Zmluva o výkone funkcie konateľa
 • Diskusia


Ukončenie kurzu, odovzdanie OSVEDČENÍ

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 480 € (organizačné náklady, písomné materiály, občerstvenie a DPH 20%).
  V prípade záujmu iba o vybrané časti kurzu poplatok na jeden deň je 60 €.
  Účastníci, ktorí absolvujú celý kurz obdržia OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.


 3. Ubytovanie zarezervujeme na požiadavky zaslané do
  v .
  Cena €/noc.


 4. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 5. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na kurz
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

DAŇOVÝ ŠPECIALISTA FIRMY


TERMÍN   Košice - [28-29.4.|26-27.5.|9-10.6.|16-17.6.2020]
     
    Celý kurz
    Jednotlivé časti
    #1 #2 #3 #4
     
     
Firma  
VYBAVUJE    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
ADRESA    
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
DIČ  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná prihláška
     
Titul, Priezvisko, Meno a pracovná funkcia účastníka
 
 
Žiadame zarezervovať ubytovanie pre osôb
na noci
I.časť  
II.časť  
III.časť  
IV.časť  
 
PLATBA v celkovej sume
Z účtu číslo dňa
Poštovou poukážkou splatnou dňa
V hotovosti pri prezentácii
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


[ IČ DPH: Sk 1020223083  |  IČO: 17757444  |  DIČ: 1020223083  |  č.ú.: 654434/5200  |  IBAN: SK5352000000000000654434]
 | HOME  |  2020  |